مطالب ديدني و سراسر خواندي از دنياي وب

۱۳۸۷ فروردین ۱۲, دوشنبه

حق بقا براي سگي بدون دستدر اين پست شما را به ديدن تصاويري دعوت ميكنم كه هم دردناك هستند و هم باعث دلگرمي و شادي. شايد شما هم مثل من در دوران كودكي حيواناتي همچون سگ و گربه را اذيت كرده ايد، به سويشان سنگ پرتاب نموده ايد و يا حتي آنها را با تفنگ بادي زده باشيد! اما خوب اثري كه اين كارها بر روان انسان دارند و عذاب وجدان تلقي ميشوند به راستي ماندگار است.

در تصاوير سگي را ميبينيد. دليلش معلوم نيست اما به هر حال دست يا همان پاهاي جلوييش را از دست داده است. ببينيد با آن چگونه رفتار ميشود. در شهر خودمان گاهي ميبينم سگهايي را كه دست يا پايشان قطع شده است - كه معمولا در اثر تصادفات ميباشد - و كودكان آنها را اذيت ميكنند و در آخر هم به طور شبانه توسط مامورين شهرداري كشته ميشوند. آيا آنها هم همچون اين سگ حق بقا ندارند؟هیچ نظری موجود نیست:

لينك