مطالب ديدني و سراسر خواندي از دنياي وب

۱۳۸۷ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

عيدي فيفا به پرسپوليس:شش امتياز كسر شده بخشيده شدگويا سال جديد چندان هم بر اي سرخهاي تهراني بديمن نيست و شكست نوبرانه در نوروز 87 در اصفهان را نبايد به نشانه بديمني اين سال براي پرسپوليس حساب آورد!
به گزارش خبرگزاري پارس فو تبال از مقر فيفا در زو ر يخ در پي تلاشهاي مستمر هيات مديره باشگاه پر سپو ليس و رايزني هاي فراوان حقوقي مدير عامل و گروه حقوقي باشگاه پرسپوليس قرار بر اين شد كه 6 امتياز كسر شده اين تيم كه در پي شكايت شركت كوپيان رابط عقد قرارداد جنجالي رافائل به اين تيم محبو ب تحميل شده بو د برگر دانده شو د.
به گزارش خبرنگار ما اين خبر را يكي از اعضاي هيات رييسه فدراسيون نيز تاييد كرده است و درعين حال يادآور شده است كه تا زمانيكه نامه فيفا به فدرتسيون نرسد فدراسيون فوتبال اجازه احتساب ۶ امتياز كسر شده به حساب پرسپوليس را ندارد.
با اين حساب پرسپو ليس به يك باره صاحب 6 امتياز كسر شده قبلي شد و بدين سان تيم پر سپو ليس در آستانه شهر آورد بزرگ دو باره به صدر جدو ل صعو د كرد و صاحب 47 امتياز شد.
باز گرداندن اين امتيازات به معناي وفاي عهدي بود كه حبيب كاشاني چندي پيش به طر فداران پر سپو ليس داده بود.
با اضافه شدن اين امتياز به جمع امتيازات پر سپو ليس به احتمال فراو ان افشين قطبي سرمربي پر سپو ليس نيز قادر خو اهد بود كه به قو ل قهر ماني خو د به طر فداران پر سپو ليس جامه عمل بپو شاند.
اگر چه كه پرسپو ليس با دريافت 6 امتياز عيدانه فيفا بار ديگر شانس او ل قهر ماني شده است اما در صورتيكه با وجود اين شانس بزرگ اين تيم همچنان نتواند عنوان قهرماني را تصاحب كند،آنگاه هيچ بهانه اي براي مسوولان اين باشگاه و به خصوص افشين قطبي براي اين ناكامي وجود نخواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست:

لينك